ODTÜ MATBAA SÜREÇLER -1

BASIM İŞLERİ

BÜTÇE KAYNAĞI: DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ

"Döner Bütçesinden ödenecek harcama yapılacak:

1- İlgili Birim; EBYS üzerinden "OLUR" yönetimi oluşturacaktır.

Dağıtım yeri "Rektör Yardımcılığı (3) seçilecektir.

Onaylayacaklar "Paraf", "İmza" ve "OLUR" eklenecek. "OLUR" yapacaktır "Prof. Dr. Mehmet Tevfik ZEYREK" seçilecektir.

Yazılı olarak gösterilecek.

Yazıde bütçe bütçesi geniş bir şekilde belirtilmelidir.

Yazıya üst yazı ekinden ve DSİM web ortamından.

"OLUR" olmayan işler basılamayacaktır.

"OLUR" yazısı DSİM'e gönderildikten sonra ODTÜ Matbaa'ya gelecek ve iş sırasına gönderilecek proje.

2- İlgili Birim; HARCAMA OLURU (ONAY BELGESİ) oluşturacaktır.

Talep edilen iş için "OLUR" alındıktan sonra terbiye edilmelidir.

İlgili yerler olur yazısında yer alan miktar ve tutara göre doldurulur. İstemde bulunan personel, birim ayniyat yetkilisi ve yetkilisi tarafından imzalanır. İşletme Müdürü (Gerçekleştirme Görevlisi) ve Rektör yardımcı (Harcama Yetkilisi) imzası boş olarak DSİM'e gönderilir.

Örneke üst yazı ekinden ve DSİM web şannınız.

HARCAMA OLURU (ONAY BELGESİ) yapılamaz.

3- Hazırlanan "TESLİM TUTANAĞI" ile birim iş görevlisine ODTÜ Matba'dan teslim edilecektir.

4- DSİM "BİRİM ÖDEME" ve "MATBAA GELİR" ürününü satın alarak gerçekleştirecek.

5- Hizmet hizmeti ve hizmeti alan işletmen her ikisinde Döner Sermaye Bütçesinde takdir edilmektedir.

6- 4.8.1984 İlk 18479 Baş Resmi Gazetede yayınlanan Dönerliler Yönetmeliğinin 63 "Üretilen mal ve hizmetler ücretinin altında olmayan kayıtyla kurumlar tarafından tespit edilen bedelle ticari usullere göre satış." Amaçlı Gerekli ÜCRETSİZ BASIM İŞİ YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

ODTÜ MATBAA SÜREÇLER -2

BASIM İŞLERİ

BÜTÇE KAYNAĞI: ÖZEL BÜTÇE (STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI)

Geliştirilecek "Özel Bütçe"den Strateji Daire Başkanlığı tarafından ödenecek:

1- İlgili Birim; EBYS üzerinden "OLUR" yönetimi oluşturacaktır.

Dağıtım yeri "Rektör Yardımcılığı (3) seçilecektir.

Onaylayacaklar "Paraf", "İmza" ve "OLUR" eklenecek. "OLUR" yapacaktır "Prof. Dr. Mehmet Tevfik ZEYREK" seçilecektir. İlgili Birim üst yöneticisi (Rektör yardımcısı) ikinci "OLUR" satın alabilir.

Yazılı şekilde gösterilebilecek.

Yazıde bütçe ödeneği (Özel Bütçe) kapsamı belirtilmelidir.

Yazıya üst yazı ekinden ve DSİM web ortamından.

"OLUR" olmayan işler basılamayacaktır.

"OLUR" yazısı DSİM'e ulaştıktan sonra ODTÜ Matbaa'ya gelecek ve iş sırasına gönderilecek proje.

2- "OLUR" yazısına istinaden DSİM tarafından "açık fatura" düzenlenecek ilgili birime gönderilecektir. İş bedeli Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından DSİM TR170001001537089807005001 IBAN Nolu Banka hesabına ödenecektir. Ödemenin yapılabilmesi için Ödeme Emri belgesi ekinde bulunması gereken belgeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından talep edilecektir.

3- Faturası Düzenlenmeyen işler teslim edilemeyecektir. İş teslimi için açık fatura düzenlenmesi yeterlidir.

4- Hazırlanan iş "TESLİM TUTANAĞI" ile birim görevlisine ODTÜ Matbaa'dan teslim edilecektir.

5- İş bedeli Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından DSİM banka hesabına ödendiği tarihte DSİM "MATBAA GELİR" fişini düzenleyerek muhasebe işlemini gerçekleştirecektir.

6- 4.8.1984 tarihli 18479 numaralı Resmi Gazetede yayınlanan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 63 maddesi "Üretilen mal ve hizmetler maliyet bedelinin altında olmamak kaydıyla kuruluşlar tarafından tespit edilecek bedelle ticari usullere göre satılır." hükmü gereği ÜCRETSİZ BASIM İŞİ YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

ODTÜ MATBAA SÜREÇLER -3

BASIM İŞLERİ

BÜTÇE KAYNAĞI: HARİCİ İŞ

Yaptırılacak işin ücreti "Döner Sermaye Bütçesi" ya da "Özel Bütçe" haricinde nakit olarak ödenecek ise:

1- ODTÜ Matbaa tarafından yapılacak işin ADI, MİKTARI ve TUTARI belirtilen "Sipariş Belgesi" düzenlenecek ve DSİM'e gönderilecektir. DSİM, İşletme Müdürü tarafından paraf edilmesi sonrasında ilgili Rektör Yardımcısının uygun görüşüne arz edecektir.

2- İşi yaptıracak kişi/kuruluş ADI, ADRESİ, TELEFON NO, VERGİ DAİRESİ ve VERGİ NUMARASI "Sipariş Belgesi" üzerine yazılması gerekmektedir.

3- Uygun görülen iş tutarı DSİM TR170001001537089807005001 IBAN Nolu Banka hesabına ödenecek.

4- Ödeme sonrası basım işine başlanabilecektir. Ödemesi yapılmayan işler basılamayacaktır.

5- DSİM iş bedelinin banka hesabına ödenmesini müteakip "fatura" ve "matbaa gelir" fişini düzenleyecektir. Fatura talep edildiği şekilde kişi/kuruluşa ulaştırılır.

6- Hazırlanan iş "TESLİM TUTANAĞI" ile ilgili kişi/kuruluşa ODTÜ Matbaa'dan teslim edilecektir.

ODTÜ MATBAA SÜREÇLER -4

KARTVİZİT

1- DSİM web sayfasında yer alan KARTVİZİT TALEP FORMU doldurulup, taranıp bseda@metu.edu.tr adresine ödeme dekontu ile birlikte e-posta (mail) olarak gönderilecektir.

2- Ödemesi DSİM TR170001001537089807005001 IBAN Nolu Banka tarafından gönderilir. Açıklama olarak AD, SOYAD, TC No ve KARTVİZİT BEDELİ yazılacaktır. Dekont talep formülü ile birlikte e-posta (mail) olarak kullanılır.

3- 4.8.1984 tarihli 18479 Baş Resmi Gazetede yayınlanan Dönerli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 63 ile ilgili "Üretilen mal ve hizmetler kapsamında olmayan resmi kurumlar tarafından toplanan bedelle ticari usullere göre satışlar." Gerekliliği ücretsiz kartvizit basımı yapılamayacaktır.

4- Basımı yapılan işler ODTÜ Matbaası tarafından kartvizit sahibine e-posta (posta) iletilecektir.

5- Hazırlanan iş "TESLİM TUTANAĞI" ile ODTÜ Matbaa'dan teslim edilecektir.


Son Güncelleme:
07/09/2021 - 14:20